SERBONIU Construcció Mollerussa Lleida

Serboniu SL va néixer amb l'esperit de potenciar treballs de moviments de terra realitzats en el sector agrari, iniciats com a complement de l'activitat agrícola. L'empresa va iniciar-se en el món de l'obra civil per tal de diversificar la seva activitat, aprofitant les oportunitats que aquesta nova vessant li oferia, tot aportant‐hi la seva experiència i saber fer en el camp de les explanacions, i es va anar introduint paulatinament en les diferents àrees constructives.

Així, amb la ferma voluntat de tirar endavant aquest projecte, Serboniu SL va fer un gran esforç tant financer com de personal, material i maquinària per tal de satisfer les necessitats, cada vegada d’un sector cada vegada més exigent.

 

EXPERIÈNCIA

 

URBANITZACIÓ

Serboniu SL ha realitzat diversos projectes d'urbanització d'unitats d'actuació i de sectors industrials de nova construcció on s'hi han executat els moviments de terra pertinents i totes les instal∙lacions de subministrament i evacuació: xarxes de clavegueram i aigua potable, xarxes de baixa i mitja tensió, xarxes de telecomunicacions i enllumenat públic, xarxes de protecció contra incendis i xarxes de reg.


Així com feines de pavimentació i adequació de les zones urbanitzables, tals com: feines de paleta, estucats i revestiment, paviments, enllosats i enrajolats i l'enjardinament de les zones verdes previstes.


També s’ha realitzat la modernització i renovació de xarxes de subministrament i evacuació d'instal∙lacions ja existents.


XARXA VIÀRIA

Un altre camp a esmentar és les obres de condicionament i millora de diversos camins, vials i carreteres dels diferents organismes públics, així com vials dins de població urbana. S’hi inclouen les feines de moviments de terra, drenatges, pavimentacions amb ferms de formigó hidràulic i ferms de mescles bituminoses i senyalització horitzontal i vertical i abalisament de vials.


Dins del procés d’execució d’obra, es realitzen feines d’esbrossada de tota mena de massa vegetal, excavació de qualsevol tipus de terreny, independentment de la seva duresa, el cribat del material extret per la seva posterior utilització, transport a abocador autoritzat si es requereix, bombament del nivell freàtic, contencions amb la pròpia terra o creació d’escullera de pedra, com qualsevol altre treball que requereixi l’obra.


EDIFICACIÓ

En quan a construcció vertical, l’empresa està preparada per realitzar obres d’edificació d’obra nova, rehabilitació o adequació de construccions ja existents. També es realitzen deconstruccions d’immobles o edificacions industrials amb la major professionalitat per evitar cap dany a les edificacions veïnes.

Estem capacitats per desenvolupar qualsevol procés productiu edificatòri tal com: esbrossada, moviment de terres, excavació i realització de fonamentacions diverses, estructures, tancaments d’obra o industrialitzats, particions interiors, acabats tant interiors com exteriors i incorporació de les instal∙lacions pertinents.


OBRES HIDRÀULIQUES

L'empresa també ha realitzat obres hidràuliques d'abastaments i sanejaments, sèquies i desguassos i defenses de marges i canalitzacions. En l’àmbit de canalitzacions i entubaments, els materials emprats han estat molt diversos, executant canonades tant de formigó pretensat o formigó armat, com de polietilè d'alta densitat, polipropilè, PVC o polietilè recobert de fibra de vidre.

S’han realitzat moviments de terra per la creació de zones d’abastament d’aigua amb la seva posterior impermeabilització si el terreny ho ha requerit.
En sèquies i desguassos s’ha realitzat contencions pel transport d’aigua a través de canalitzacions cobertes o conduccions a cel obert, amb els possibles creuaments, arquetes, vàlvules de control, comportes i altres elements que puguin composar la xarxa.


OBRES MEDIAMBIENTALS

Dins l’empresa es té consciència de les necessitats mediambientals dels organismes públics o privats. Per tant es treballa per obtenir les solucions més idònies al context ambiental requerit.


S’ha executat ampliacions del vas de contenció d’escombraries en abocadors, habilitat diversos centres de recollida selectiva i àres de contenidors soterrades.
També s’ha participat en la recuperació d’espais naturals protegits, de gran interès ecològic, biològic i paisatgístic, que han esdevingut alhora un atractiu turístic i de sensibilització ambiental.


ORGANIGRAMA D’ACTUACIÓSistema Radial, òptim per una agilitat en la presa de decisió i actuació a qualsevol requeriment que apareixi a obra.