SERBONIU Construcció Mollerussa Lleida

El servei de transport s’inicia per donar cobertura a una de les empreses del grup dedicada a la gestió i establilització de fangs aprofitables per l’agricultura. Consisteix en fer la recollida amb banyera autoritzada per al transport de residuos.

A partir d’aquí s’amplia la capacitat del transport adquirint un pis móvil  de 90 m3 per al transport de les materies primes com ara l’alfals o la canya de panís necessaris dins del grup.

També es dona servei a l’obra mitjançant banyera industrial per al transport de qualsevol tipus de material d’obra.
Alhora es realitza transport de cereals produits per l’empresa agrícola del grup i finalment es realitza el transport de qualsevol tipus de màquina mitjançant góndola propia dins la flota.